top of page

Berezia

COVID 19

LAGUNDU LOKALARIAK

ALOKAIRU-HITZARMENEKO LUZAPENAK

Ohiko bizilekuaren alokairu kontratuetan (...) errege lege dekretu hau indarrean jartzen denetik alarma egoera amaitu zenetik bi hilabete igaro diren egunera arte ... Errentariak hala eskatuta, errentamenduaren iraupenaren ezohiko luzapena gehienez ere sei hilabeteko epean, eta horietan indarrean dagoen kontratuan ezarritako baldintzak betetzen jarraituko da. Aparteko luzapen eskaera hori errentariak onartu beharko du, alderdien arteko adostasunez beste baldintza edo baldintza batzuk ezarri ezean.

COVID-19ren eragin ekonomikoaren eta sozialaren ondorioz 4. artikuluan sartzen ez diren jabeen kasuan, kontratuaren errentamenduko baldintzak salbuespenez eta aldi baterako aldatzea.

1. Ahultasun ekonomikoko egoeran dagoen ohiko bizileku kontratuaren maizterrak errentatzaileari eska diezaioke, 4. artikuluan jasotako horietakoa ez denean, hilabeteko epearen barruan. Errege Lege Dekretu honen indarra eta hurrengo 2tik 4ra bitarteko ataletan jasotako baldintzetan, alokairua ordaintzeko aldi baterako eta ezohiko atzerapena, betiere atzerapena edo berau osorik edo partzialki ezeztatzea aurrez hitzartu ez bada bi alderdiak borondatez.

3. Errentatzaileak atzeratzeari buruzko akordiorik onartzen ez badu eta, nolanahi ere, maizterra 5. artikuluan aipatutako ahultasun egoera larrian dagoenean, sarbidea izan dezake aldi baterako finantzazio arauturako laguntzen programara. hurrengo artikulurako.

9. artikulua. COVID-19 hedatzearen ondorioz ahultasun soziala eta ekonomikoa duten maizterrak finantzatzeko Estatuaren izenean estaldura bermeen ildoa onartzea.

1. COVID-19 hedatzearen ondorioz gizarte eta ekonomia ahultasun egoeran dauden etxeek etxebizitza gastuei aurre egiteko finantza estaldura eskaintzeko, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda, Kreditu Ofizialeko Institutuarekin hitzarmen baten bidez, hamalau urte arteko epean, Estatuko estaldura osoa duten berme-lerroa garatu dadin, banku-entitateek aldi baterako finantzaketa-laguntzak eskain ditzaten. aipatutako egoera ahulean daude, sei urte arteko amortizazio epearekin, salbuespenez beste lauetarako luzagarria eta, inolaz ere, eskatzailearen inolako gastu eta interes motarik sortu gabe.

2. Aldi baterako finantzazio laguntzak finalistak izango dira, etxebizitza errentaren errenta ordaintzera bideratu beharko dira eta gehienez ere sei hileko errenta estali ahal izango dute.

COVID-19 hedatzearen ondorioz ahultasun soziala eta ekonomikoa duten maizterrei Estatuaren izenean estaldurako berme lerroa onartzea.

1. COVID-19 hedatzearen ondorioz gizarte eta ekonomia ahultasun egoeran dauden etxeek etxebizitza gastuei aurre egiteko finantza estaldura eskaintzeko, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda, Kreditu Ofizialaren Institutuarekin hitzarmen baten bidez, hamalau urtera arteko epean, Estatuko estaldura osoa duten berme-lerroa garatu dadin, banku-erakundeek aldi baterako finantzaketa-laguntza eskain diezaieten aipatutako zaurgarritasun egoeran daude, sei urtera arteko amortizazio epearekin, salbuespenez beste lauetarako luzagarria eta, inolaz ere, eskatzailearen inolako gastu eta interes motarik sortu gabe.

(...)

2. Aldi baterako finantzazio laguntzak finalistak izango dira, etxebizitza errentaren errentaren ordainketara dedikatu beharko dira eta gehienez ere sei hileko errenten ordainketa estali ahal izango dute.

Errentamendu zorraren moratoria automatikoki aplikatzea titular handiak eta enpresak edo etxebizitza erakunde publikoak badira

1. Ahultasun ekonomikoko egoeran dagoen ohiko etxebizitza kontratuaren maizterrak errentariari eska diezaioke enpresa edo etxebizitza erakunde publikoa denean edo titular handia denean, ulertuz pertsona fisikoa edo juridikoa da hamar hiri higiezin baino gehiagoren jabea, garajeak eta trastelekuak kenduta, edo 1.500 m2 baino gehiagoko azalera eraikia, errege lege lege dekretu hau indarrean jartzen denetik hilabeteko epean, ordainketa aldi baterako eta ezohiko atzerapena errentaren zenbatekoa, baldin eta atzerapena edo erabateko edo partziala bertan behera uztea ez bada dagoeneko borondatez lortu bi aldeek adostuta.

(...)

2. Hitzarmena eman ez bada, errentariak espresuki jakinaraziko dio maizterrari, gehienez ere 7 laneguneko epean, bere erabakia, honako aukera hauetatik aukeratuta:

(...)

a) Alokairuen diru sarrerak% 50 murriztea Gobernuak agindutako alarma egoerak iraun bitartean eta hurrengo hileko ordainketak epe hori nahikoa ez bada COVID-19k eragindako zaurgarritasun egoerarekin lotuta, gehienez ere lau hilabetetan.

(...)

b) Alokairuaren alokairua ordaintzeko moratoria, automatikoki aplikatuko dena eta Gobernuak agindutako alarma egoerak eta hurrengo hileko ordainketek eragingo duten epea, banan-banan luzagarria, epe hori nahikoa ez bada COVID-19k eragindako zaurgarritasun egoerarekin harremana, inolaz ere lau hilabeteak gainditu ahal izan gabe.

(...)

Alokairua atzeratuko da, hurrengo hileko hurrengo alokairutik aurrera, gutxienez hiru urterako zatiak banatuta, aipatutako egoera gainditzen den unetik zenbatuko direnak, edo goian aipatutako lau hilabeteetako epea, eta beti ere errentamenduak edo haren luzapenen batek iraungo duen epe barruan.

(...)

Maizterrak ez du inolako zigorrik izango eta atzeratutako zenbatekoak errentariari itzuliko zaizkio interesik gabe.

Laguntza programa berria COVID-19k ohiko bizilekuaren errentetan duen eragin ekonomikoa eta soziala gutxitzen laguntzeko

Alokairurako laguntzak ematea, zuzeneko esleipenaren bidez, ohiko bizilekuko maizterrei (...) zaurgarritasun egoeratik berreskuratu ez diren etxe ahulek kontratatutako aldi baterako finantzaketa laguntzak itzultzeko zailtasunari aurre egiteko. (...).

(...)

Laguntza honen zenbatekoa hilean 900 eurokoa izango da gehienez eta alokairuen errentaren% 100 arte edo, hala badagokio, harpidetutako maileguaren printzipioaren eta interesen% 100 arte. ohiko egoitzaren errenta ordaintzea.

Modern Staircase
bottom of page